Przeglądy budowlane • przeglady budowlane

Ustawa Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców nieruchomości obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli technicznej obiektu budowlanego.

Przeglądy te wykonywane są co najmniej raz w roku oraz raz na 5 lat. Jednakże, budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu powyżej 1000 m2 podlegają przeglądom okresowym dwukrotnie w ciągu roku.

Należy pamiętać, że kontrole okresowe mogą przeprowadzać jedynie osoby z uprawnieniami budowlanymi. Zaniechanie wykonania w.w. kontroli zagrożone jest karą grzywny.

Podczas wykonywania przeglądu budowlanego oceniamy stan:

 • Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu

 • Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

 • Instalacji gazowych

 • Przewodów kominowych

 • Dodatkowo, w trakcie wykonywania kontroli pięcioletniej sprawdzany jest stan instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.


Po wykonanej okresowej kontroli sporządzamy protokół określający:

 • stan techniczny elementów budynku które zostały objęte kontrolą,

 • stopień zużycia lub uszkodzenia elementów,

 • zakres zalecanych robót remontowych i kolejność ich wykonywania,

 • metody i środki użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działania wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,

 • zakres nie wykonanych, zalecanych robót remontowych zawartych w protokołach z poprzednich kontroli.


Obowiązkiem każdego właściciela i zarządcy jest utrzymywanie budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz zachowanie w stanie niepogorszonym. Ponadto, obiekt budowlany powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska. Regularne wykonywanie przeglądów budowlanych służy kontrolowaniu właściwości użytkowych budynku i zapobiega obniżeniu sprawności technicznej.

Dzięki sprawdzonym sposobom działania i zastosowaniu efektywnych rozwiązań pozwalamy klientowi zaoszczędzić czas i pieniądze.