MB-NIERUCHOMOŚCI MAREK BULWAN przeprowadza profesjonalne przeglądy budynków.

Ustawa Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców nieruchomości obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli technicznej obiektu budowlanego.

Przeglądy te wykonywane są co najmniej raz w roku oraz raz na 5 lat. Jednakże, budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu powyżej 1000 m2 podlegają przeglądom okresowym dwukrotnie w ciągu roku.

Podczas wykonywania przeglądu budowlanego oceniamy stan:

  • Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
  • Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • Instalacji gazowych
  • Przewodów kominowych
  • Dodatkowo, w trakcie wykonywania kontroli pięcioletniej sprawdzany jest stan instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Po wykonanej okresowej kontroli sporządzamy protokół określający:

  • stan techniczny elementów budynku które zostały objęte kontrolą,
  • stopień zużycia lub uszkodzenia elementów,
  • zakres zalecanych robót remontowych i kolejność ich wykonywania,
  • metody i środki użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działania wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
  • zakres nie wykonanych, zalecanych robót remontowych zawartych w protokołach z poprzednich kontroli.

Obowiązkiem każdego właściciela i zarządcy jest utrzymywanie budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz zachowanie w stanie niepogorszonym. Ponadto, obiekt budowlany powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska. Regularne wykonywanie przeglądów budowlanych służy kontrolowaniu właściwości użytkowych budynku i zapobiega obniżeniu sprawności technicznej.

Dzięki sprawdzonym sposobom działania i zastosowaniu efektywnych rozwiązań pozwalamy klientowi zaoszczędzić czas i pieniądze.

Dlaczego warto
nas wybrać?

Oszczędność
czasu i pieniędzy

Kompleksowa
opieka

Fachowe
doradztwo